शुल्क

अभ्यासक्रमाचे शुल्क
अनु. क्र. अभ्यासक्रम अनिवार्य शुल्क (रुपये) विद्यापीठ शुल्क (रुपये) परीक्षा शुल्क (रुपये) एकूण अभ्यासक्रम शुल्क (रुपये)
बी बी ए प्रथम वर्ष ६०८/- १५,४५२/- २,०४०/- १८,१००/-
बी बी ए द्वितीय वर्ष ४९८/- १५,५६२/- २,०४०/- १८,१००/-
बी बी ए तृतीय वर्ष ८५८/- १५,२०२/- २,०४०/- १८,१००/-
  • शुल्क एकरकमी व ऑनलाइन भरणे बंधनकारक