शुल्क

अभ्यासक्रमाचे शुल्क
अनु. क्र. अभ्यासक्रम अभ्यासक्रम शुल्क (रुपये) अतिरिक्त परीक्षा शुल्क (रुपये) एकूण शुल्क (रुपये)
बी बी ए प्रथम वर्ष १५०००/- २०२/- १५२०२/-
बी बी ए द्वितीय वर्ष १५०००/- २०२/- १५२०२/-
बी बी ए तृतीय वर्ष १५०००/- ७०२/- १५७०२/-
  • शुल्क एकरकमी व ऑनलाइन भरणे बंधनकारक