अभ्यासक्रम

Course Code Semester Course Name
BBA111 Semester 1 व्यवस्थापनाची मूलतत्त्वे
BBA112 Semester 1 विपणनाची मूलतत्वे
BBA113 Semester 1 व्यवस्थापनासाठी लेखन कौशल्ये
BBA114 Semester 1 माहिती तंत्रज्ञान कौशल्ये - मूलभूत
BBA115 Semester 1 सत्र अहवाल
Course Code Semester Course Name
BBA211 Semester 2 सेवा विपणनाची मूलतत्त्वे
BBA212 Semester 2 ग्राहककेंद्री व्यवस्थापन
BBA213 Semester 2 ग्राहकांच्या गरजा
BBA214 Semester 2 संवाद आणि मृदू कौशल्ये
BBA215 Semester 2 सत्र अहवाल
Course Code Semester Course Name
BBA311 Semester 3 सेवाक्षेत्राच्या संदर्भात मानवी वर्तनाचे आकलन
BBA312 Semester 3 मूलभूत संख्याशास्त्र
BBA313 Semester 3 पर्यावरण अभ्यास
BBA314 Semester 3 माहिती तंत्रज्ञान कौशल्ये – प्रगत
BBA315 Semester 3 सत्र अहवाल
Course Code Semester Course Name
BBA411 Semester 4 सेवा-व्यवहारांचा परिचय
BBA412 Semester 4 सेवा संरचना
BBA413 Semester 4 सेवा गुणवत्ता आणि सुधारणा
BBA414 Semester 4 लेखापरीक्षण – एक माहिती प्रणाली
BBA415 Semester 4 सत्र अहवाल
Course Code Semester Course Name
BBA511 Semester 5 अर्थव्यवस्था आणि सेवा
BBA512 Semester 5 सेवा वितरण
BBA513 Semester 5 सेवाक्षेत्रातील व्यवहारांचे व्यवस्थापन – १
BBA514 Semester 5 विदा व्यवस्थापन आणि माहिती प्रक्रिया
BBA515 Semester 5 सत्र अहवाल
Course Code Semester Course Name
BBA611 Semester 6 विश्वसनीय सेवा व्यवस्थापन
BBA612 Semester 6 सेवाक्षेत्रातील व्यवहारांचे व्यवस्थापन – २
BBA613 Semester 6 सेवा उद्योजकता
BBA614 Semester 6 संशोधन प्रक्रिया
BBA615 Semester 6 सत्र अहवाल